Што ако сите вложиме во обновлива сончева енергија?

Што ако сите вложиме во обновлива сончева енергија?
Учество и сопственост за сите во енергетската мрежа.
Чиста енергија за студентите и ниски трошоци за домување.
Здружени станари во енергетска задруга. Управувана од заедницата со децентрализирана енергија.
Зелена иднина за најмладите.

Инвестиции во соседството, наместо профит кој се одлева вон границите.
Праведна транзиција кон обновливи извори во која сите се вклучени.
За структурни промени и редистрибуција на моќта.
Енергијата во рацете на граѓаните.