More about us

SUNRISE is an association of citizens, active in the field of ecology and environmental protection, established in 2009. SUNRISE achieves its goals through activities for raising awareness and increased citizen participation, implementation and participation in projects, as well as organizing educational, informative and professional events.
Времето за преземање на акција истекува, но зелените мерки го имаат одговорот на се поголемите предизвици за справување со климатските промени и зачувувањето на животната средина
Зеленото семејство постојано расте, тоа го покажува и интересот за нашите едукативни и информативни настани и материјали, па затоа ќе продолжиме да работиме заеднички на изнаоѓање на решенија.
Mission

ИЗГРЕЈСОНЦЕ истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната средина. ИЗГРЕЈСОНЦЕ се залага за системски пристап за реформирање на економскиот раст кој ке се базира на принципите на циркуларна економија. ИЗГРЕЈСОНЦЕ поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со организации и институции.

Vision

Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина. ИЗГРЕЈСОНЦЕ ќе биде посветено на премин кон циркуларна економија, остварување на целите од праведната транзиција и овозможување на енергетска демократија.

Goals

Нашите цели се: • Зачувување на биолошкиот диверзитет • Спречување на последиците од климатските промени • Заштита и унапредување на животната средина и природата • Унапредување на еколошкото образование • Промовирање на принципот на одржлив развој • Креирање на мерки и подобрување на законската регулатива, • Едукација на сите засегнати страни во општеството за заштита на животната средина.