Нешто повеќе за нас

ИЗГРЕЈСОНЦЕ е здружение на граѓани, активно во областа на екологијата и заштитата на животната средина формирано во 2009 година. ИЗГРЕЈСОНЦЕ своите цели ги остварува преку активности за подигнување на свеста и зголемено учество на граѓаните, спроведување и учество на проекти, како и организирање на едукативни, информативни и стручни настани.
Времето за преземање на акција истекува, но зелените мерки го имаат одговорот на се поголемите предизвици за справување со климатските промени и зачувувањето на животната средина
Зеленото семејство постојано расте, тоа го покажува и интересот за нашите едукативни и информативни настани и материјали, па затоа ќе продолжиме да работиме заеднички на изнаоѓање на решенија.
Мисија

ИЗГРЕЈСОНЦЕ истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната средина. ИЗГРЕЈСОНЦЕ се залага за системски пристап за реформирање на економскиот раст кој ке се базира на принципите на циркуларна економија. ИЗГРЕЈСОНЦЕ поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со организации и институции.

Визија

Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина. ИЗГРЕЈСОНЦЕ ќе биде посветено на премин кон циркуларна економија, остварување на целите од праведната транзиција и овозможување на енергетска демократија.

Цели

Нашите цели се: • Зачувување на биолошкиот диверзитет • Спречување на последиците од климатските промени • Заштита и унапредување на животната средина и природата • Унапредување на еколошкото образование • Промовирање на принципот на одржлив развој • Креирање на мерки и подобрување на законската регулатива, • Едукација на сите засегнати страни во општеството за заштита на животната средина.